Skjold

11.02.2011 079

Alle trærne langs Apeltunvannet som skal ned er nå felt. Her vil bybanetraseen ligge noe høyere enn eksisterende gang og sykkelvei

11.02.2011 053

I løpet av neste uke bør ny gang og sykkelveg forbi Skjold kirke være lagt.

11.02.2011 058

Her kommer innfartsparkering ved Skjold holdeplass.

11.02.2011 071

Arbeidet med trase langs Apeltunvannet er godt i gang.

11.02.2011 073

Stor aktivitet i Harevegen ned mot Apeltunvassdraget.

16.02.2011 006

Over helgen blir gang og sykkelveien forbi kirken og skolen på Skjold lagt om. Entreprenør melder at de første dagen vil ha folk som viser folk veien.

18.02.2011. 051

Fra holdeplassen ved Skjold skole kan man fra mandag komme rett inn på skoleplassen.

18.02.2011. 059

Trærne er kuttet langs Apeltunvannet, arbeidet med å anlegge bybanetrase kan komme igang.

18.02.2011. 062

Mesta er kommet langt med landkaret som bygges i Harevegen.

23.02.2011. 065

Landkaret nederst i Harevegen er nesten ferdig.

01.03.2011. 085

Det graves og sprenges langs Apeltunvegen. Her er gravemaskinen i det som blir traseen for Bybanen.

01.03.2011. 061

Alle ledninger som ligger i grunnen må lokaliseres.

01.03.2011. 070

I hele tverrsnittet skal det masseutskiftes, så det blir mye anleggsaktivitet her de neste to årene.

01.03.2011. 071

Tungt maskinelt utstyr har vært brukt for å få ut tømmer som er saget ned i forbindelse med anleggsarbeidene.

01.03.2011. 073

Her er en ledning avdekket

01.03.2011. 083

Landkaret er ferdig nederst i Hjortevegen.

07.03.2011. 072

Skikkelig utstyr er et must, denne maskinen fliser alt trevirke som ikke skal nyttes.

07.03.2011. 061

Noen dager med fjerning av løsmasser, så begynner boring og sprengning av bybanetraseen.

17.03.2011. 062

Her langs Fanavegen kommer bybanetrase og gang og sykkelvei.

17.03.2011. 061

Fortsatt gjenstår mye masseutskifting foran Skjold skole og Skjold kirke.